Wat mag het kosten?

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Realisatie 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019
Totaal lasten 9.210 13.823 11.024 14.505 12.116 11.956
Totaal baten 11.603 8.929 11.648 13.477 10.894 10.776
Saldo baten en lasten -2.393 4.894 -624 1.028 1.223 1.180
Stortingen in de reserves 1.305 0 1.788 312 27 27
Bijdragen uit de reserves 2.676 3.800 88 200 88 88
Resultaat -3.764 1.093 1.076 1.139 1.161 1.119

Lasten ontwikkeling

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de lasten € 1.901.000 lager.

De belangrijkste verschillen zijn :

 • lagere grondverwervingskosten Dijkstraten in verband met een te sluiten bouwexploitatie-overeenkomst (€ 717.000 voordelig)
 • lagere grondverwervingskosten Aarle (€ 191.000 voordelig)
 • in 2015 is nog een post projectrisico ad € 488.000 opgenomen. Met ingang van de jaarrekening 2014 is deze post geëlimineerd (€ 488.000 voordelig)
 • in 2015 is onder de lasten nog een bedrag geraamd als storting in het groenfonds (€ 27.000 voordelig)
 • in 2016 zijn vergoedingen geraamd in de grex Aarle in verband met nabetaling en compensatie (€ 234.000 nadelig)
 • hogere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 105.000 nadelig)
 • hogere lasten bouw- en woonrijp maken voor diverse complexen (€ 352.000 nadelig)
 • hogere rentelast als gevolg van een hogere boekwaarde per 01-01-2016 (€ 44.000 nadelig) en de diverse mutaties (€ 98.000 nadelig)
 • met ingang van 2016 is de Vennootschapsbelasting van toepassing op de gemeentelijke grondexploitatie. In de begroting is rekening gehouden met 25% belastingafdracht over de geraamde te realiseren winsten (€ 584.000 nadelig)
 • overboeking van mutaties boekwaarde naar de balans (€ 1.910.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de baten € 2.719.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn :

 • lagere huuropbrengsten in verband met de verkoop van panden Boterhoek (€ 17.000 nadelig)
 • lagere opbrengsten bouwexploitatieovereenkomsten (€ 43.000 nadelig)
 • vervallen opbrengsten groenfonds (€ 27.000 nadelig)
 • hogere pachtopbrengsten (€ 21.000 voordelig)
 • lagere opbrengst grondverkopen diverse complexen (€ 282.000 nadelig)
 • overboeking van mutaties boekwaarde naar de balans (€ 3.067.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 898.000 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :

 • hogere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 57.000 nadelig)
 • er is geen extra budget meer nodig voor de inleen van een stedenbouwkundige (€ 30.000 voordelig)
 • met ingang van 2016 worden volgende (incidentele) budgetten niet meer opgenomen :
  • budget uitvoering landschapsontwikkelingsplan. Dit budget kan gezien worden als een fonds waarin (verplicht) middelen zijn gestort ter compensatie van stedelijke uitbreidingen (€ 175.000 voordelig / dekking uit reserves)
  • budget reconstructie buitengebied. Dit budget is vanuit het verleden bestemd voor vitalisering van het buitengebied (€ 159.000 voordelig / dekking uit reserves)
  • budget uitvoering raadsbesluit Terraweg (€ 330.000 voordelig / dekking uit reserves)
  • budget bestemmingsplan (€ 83.000 voordelig / dekking uit reserves) en budget bestemmingsplan buitengebied (€ 116.000 voordelig /dekking uit reserves). Deze budgetten waren bedoeld voor specifieke bestemmingsplanprocedures
  • budget project illegaal in gebruik genomen gemeentegrond (€ 60.000 voordelig / dekking uit reserves). Dit was een eenmalig budget voor specifieke werkzaamheden

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn geen verschillen in de baten ten opzichte van 2015.

Reserves grondexploitatie
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de stortingen in de reserves € 1.788.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn :

 • hogere winstafdrachten Schutboom (€ 1.247.000 nadelig)
 • hogere winstafdrachten Zessprong (€ 174.000 nadelig)
 • hogere winstafdrachten Broekstraat (€ 219.000 nadelig)
 • hogere winstafdrachten Archipel-Kanidas (€ 111.000 nadelig)
 • afdracht in verband met natuurcompensatie/Groenfonds (€ 37.000 nadelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de onttrekkingen aan de reserves € 2.847.500 lager.
De belangrijkste verschillen zijn :

 • lagere bijdrage reserve wegbeheer Centrumplan (€ 1.802.000 voordelig)
 • lagere bijdrage slowlane (€ 1.016.500 voordelig)
 • lagere bijdrage in nadelige rente en overige exploitatiesaldi van met name de niet in exploitatie genomen gronden (€ 29.000 voordelig)

Trends

 • Het buitengebied verandert. Het agrarische gebruik neemt verder af terwijl schaalvergroting van landbouwbedrijven aan de orde blijft en recreatie toeneemt. Nieuwe economische dragers zijn bijvoorbeeld verbrede landbouwactiviteiten, agrarisch natuurbeheer, verkoop van streekproducten, zorgvoorzieningen en horeca- en recreatiefaciliteiten. De komende jaren komen veel boerderijen en stallen leeg te staan. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat dit probleem nog groter is dan bij winkels of kantoren. De uitdaging is om het buitengebied zowel ruimtelijk als sociaal-maatschappelijk vitaal te houden.
 • Het Rijk bereidt momenteel de Omgevingswet voor. In 2018 treedt deze wet volgens planning in werking. De gemeente moet zich de komende jaren voorbereiden op deze nieuwe wet zodat we op het moment van inwerkingtreding klaar zijn om binnen de kaders van de Omgevingswet te gaan werken.