Dit programma is erop gericht het welvaartsniveau in Best, gelegen in Brainport, op de lange termijn te behouden en waar mogelijk te vergroten. Dit wordt bewerkstelligd door het ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal, te bevorderen en een evenwichtige economische structuur na te streven. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

  1. behouden/bevorderen van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied;
  2. uitbouwen (kwantitatief) en verbeteren (kwalitatief) van de lokale commerciële voorzieningen (zoals winkels en horeca);
  3. Zuidoost-Nederland doorontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat.

De gemeente werkt hierbij samen in verschillende verbanden zoals de Campussamenwerking (Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven), het BSGE (het stedelijk gebied rondom Eindhoven), het 'Westflankoverleg' (met Veldhoven, Eindhoven en Oirschot) en via participatie in Brainport Development.